ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING c.q. LEVERINGSVOORWAARDEN


Van: Webmeneertje (eenmanszaak)
p/a Zeepkruid 66
3824NB Amersfoort.

hierna te noemen: Webmeneertje.nl

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Webmeneertje.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.


Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Webmeneertje.nl en een opdrachtgever waarop Webmeneertje.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Webmeneertje.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Webmeneertje.nl en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. De door Webmeneertje.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Webmeneertje.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk (brief, fax, of e-mail) of mondeling binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenizj anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Webmeneertje.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Webmeneertje.nl anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webmeneertje.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. Bij orders met een totaalbedrag (offertebedrag) van onder de 500 euro exclusief BTW wordt normaliter geen aanbetaling van opdrachtgever verlangd. Bij orders met een totaalbedrag (offertebedrag) van boven de 500 euro exclusief BTW kan mogelijk hetvolgende een aanbetaling van 10 tot 25 % gelden. Werkzaamheden starten pas na ontvangst van de aanbetaling indien van toepassing, tenzij Webmeneertje.nl anders aangeeft.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Webmeneertje.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webmeneertje.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webmeneertje.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webmeneertje.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webmeneertje.nl zijn verstrekt, heeft Webmeneertje.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Webmeneertje.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webmeneertje.nl is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onvolledige of onjuiste gegevens of informatie, tenzij deze onvolledigheid of onjuistheid voor Webmeneertje.nl kenbaar behoorde te zijn, doordat dit aangegeven zou zijn door de opdrachtgever. Hieronder valt o.a. schade veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet vooraf heeft aangegeven dat bepaalde creaties, veranderingen of aanpassingen niet (door Webmeneertje.nl of wie dan ook) gedaan zouden moeten worden, om gevolgschade te voorkomen. Voorbeeld: (seo-)aanpassingen op de ene plek binnen een website via het cms of anderszinds kunnen in theorie gevolgen hebben op een andere plek binnen of buiten de website, doordat ogenschijnlijk losse onderdelen gekoppeld kunnen zijn aan andere onderdelen, of mede voor andere doeleinden in een specifieke vorm gebruikt worden; wanneer Webmeneertje.nl hierover niet vooraf geinformeerd is, valt Webmeneertje.nl in dergelijke gevallen niets te verwijten.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Webmeneertje.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door Webmeneertje.nl of door Webmeneertje.nl ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart Webmeneertje.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

8. In geval van een promotiecontract geldt dat bij contractbreuk uwerzijds, veroorzaakt door het niet (tijdig) betalen van het factuurbedrag van de opzet- en uitvoeringskosten, of door overtreding van de genoemde voorwaarden in het contract en/of in deze Algemene Voorwaarden, Webmeneertje.nl de promotieactiviteiten direct mag staken; bij een zoekmachinecontract geldt dat Webmeneertje.nl vervolgens (i.v.t. de originele website zal herplaatsen en daarbij) het factuurbedrag, plus het maximaal haalbare bedrag binnen het contract, verhoogd met administratie- en incassokosten zal vorderen.

9. Bezoek/Reiskosten: Webmeneertje.nl rekent geen vaste voorrijkosten, maar gaat uit van werkelijke kosten. Bij een eerste gesprek worden alleen de reiskosten in rekening gebracht. Indien wij op uw verzoek of door uw noodzaak vaker naar u toe komen, hetzij voor een bespreking, vervolgbespreking, demonstratie, overleg, aanleg, onderhoud, training, demonstratie, fotografie, of vanwege andere zaken die u wenst, brengt Webmeneertje.nl kilometerprijs, reisduur, gespreksduur of werkduur in rekening (tenzij anders afgesproken). Voor spoedgevallen geldt een toeslag van 20%. Zie de site voor meer info.

Artikel 4b Voorwaarden en uitvoering van de overeenkomst 'zoekmachinecontract'

1. Op de overeenkomst (het 'zoekmachinecontract') staan de mogelijkheden, voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot het zoekmachinecontract dat u door Webmeneertje.nl gaat laten uitvoeren. Met uw ondertekening verklaart u dat u bekend bent en akkoord gaat met de volgende punten:

2. Webmeneertje.nl promoot uw website zonder bemoeienis aan uw site, zodat u zakelijk en/of persoonlijk nooit verantwoordelijk gesteld kunt worden voor enige hieruit voortvloeiende positieve of negatieve gevolgen. Wij maken een url aan ten behoeve van uw promotie. Het doel is niet om uw eigen url in de top10 te krijgen, maar dit kan als prettige bijkomstigheid wel een gevolg zijn van de promotie. Dit is geen 'redirect', maar is gekoppeld aan onze afgeschermde techniek. Uw eigen site staat daarom ook feitelijk los van onze activiteiten. Webmeneertje.nl voert geen door zoekmachines zelf omschreven als 'illegale handelingen' uit (zoals cloaking, trefwoord-clouds) en houdt zich aan de (vrijwillige) richtlijnen en voorwaarden die de zoekmachines en het IAB zelf gedefinieerd hebben. Webmeneertje.nl gebruikt een techniek, die voor de buitenwereld afgeschermd is, maar die voor de zoekmachines doorzichtig en controleerbaar is. Uitvoeringskosten voor een halfjaarcontract: zie de website. Dit bedrag dient u te allen tijde binnen 30 dagen na de start betaald te hebben (tenzij overeen gekomen is dat u in termijnen betaalt), anders pleegt u contractbreuk.

3. Op het zoekmachinecontract (en ook op het zoekmachinecontract voor resellers) dient u minimaal 4 zoekmachines aan te vinken, om een goede werking en kans op goede resultaten te waarborgen. U dient ook minimaal 8 trefwoorden of trefwoordcombinaties op te geven. Voor het aantal opgegeven zoekmachines en trefwoorden/-combinaties geldt een maximum van 9 per contract. Een trefwoordcombinaties telt voor ons als één trefwoord.

4. U ontvangt direct na uw toesturing van het contract, of na de start van de promotie een factuur voor de uitvoeringskosten, welke binnen de gestelde betalingstermijn betaald dienen te worden.

5. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 27 weken / een half jaar (tien driewekelijkse analyseperioden: analyse nul bij aanvang van de promotie, analyse tien als laatste, doorgaans ingaande twee werkdagen nadat Webmeneertje.nl de overeenkomst ondertekend ontvangen heeft. Na afloop ontvangt u per post een document met eindconclusies, toelichtingen en vervolgopties; omdat internetcontracten met vooruitbetaling werken (en wij dus ook urls die wij gebruiken vooruit moeten betalen), wordt uw contract zoals vermeld staat stilzwijgend verlengd, tenzij u binnen de gestelde termijn aangeeft dat u een andere keuze wilt maken.

6. Definitie 'succesvol':
'Een zoekmachine is succesvol, wanneer een merendeel* van de trefwoorden tegelijkertijd gedurende de helft of meer van de contractperiode (dus vijf tot en met tien analyses) in de top10 verschijnt.'** Dit kan zijn doordat bij zoeken op een trefwoord(combinatie) rechtstreeks de promotie-url in de top10 verschijnt, of doordat een linkscore (bijvoorbeeld een vermelding bij een portaalsite) in de top10 verschijnt. Als dit niet wordt gehaald, wordt deze zoekmachine niet 'afgerekend'. Wanneer dit wel wordt gehaald, wordt aan het einde van de contractperiode eenmalig een vaststaand bedrag voor deze zoekmachine 'afgerekend'. Wanneer u op uw analyse dus een zoekmachine heeft staan, die reeds vijf van de tien analyses succesvol is geweest, heeft deze zijn minimumdoel en 'succes' behaald en zal deze in de eindafrekening komen (ook wanneer u -of wij- hierna voortijdig uw contract zou beëindigen).

* = vijf van de negen, of meer (of bij acht: vier of meer).
** = dit komt neer op een succespercentage en streven van 56%, terwijl ons huidige behaalde percentage gemiddeld ruim boven de 60% ligt!
Bedenk dat daarbij ook al de startende contracten zitten, die nog nauwelijks gescoord hebben; dat betekent dat er ook contracten zijn die 90 tot 100% scoren.


Fluctuaties in de scores zijn mogelijk (en daarom niet van invloed op de afrekening), maar in de praktijk zal een top10-score gedurende de contractperiode doorgaans niet of nauwelijks verslechteren, of hooguit naar verwachting voor een zeer korte periode, aangezien daar door ons actief op wordt ingespeeld.

7. Na de contractperiode ontvangt u een factuur/afrekening van € 75 excl btw per succesvolle zoekmachine (dus niet per los trefwoord) op basis van de driewekelijkse analyse, en zoals gedefinieerd bij punt 6.

8. Contractbreuk treedt op wanneer de opdrachtgever aan een van bovenstaande voorwaarden niet voldoet, of een van bovenstaande voorwaarden overtreedt, zoals het te laat betalen van het contract, of zoals het vrijwillig vroegtijdig stopzetten van het contract, om welke reden dan ook. Bij contractbreuk is Webmeneertje.nl gerechtigd het maximaal haalbare bedrag direct in rekening te brengen, te weten de contractprijs c.q. de uitvoeringkosten, het aantal opgegeven zoekmachines maal de eindafrekeningsprijs, eventueel vermeerderd met administratiekosten en eventuele incassokosten.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Webmeneertje.nl zal de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Webmeneertje.nl de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Webmeneertje.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Webmeneertje.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Webmeneertje.nl kunnen worden toegerekend.


Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Webmeneertje.nl en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voorvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Webmeneertje.nl derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.


Artikel 7 Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3. t/m 11. van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Webmeneertje.nl, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien Webmeneertje.nl met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Webmeneertje.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7. Webmeneertje.nl is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Webmeneertje.nl kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

8. Bovendien mag Webmeneertje.nl het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Webmeneertje.nl, dat in redelijkheid niet van Webmeneertje.nl mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

10. Webmeneertje.nl zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Webmeneertje.nl zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

11. Indien opdrachtgever de door Webmeneertje.nl kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Webmeneertje.nl genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.


Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een door Webmeneertje.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 kalenderdagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillisement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Webmeneertje.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Webmeneertje.nl heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Webmeneertje.nl kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Webmeneertje.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. Indien betaling binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum geschiedt, zal door Webmeneertje.nl geen toeslag in rekening worden gebracht.

6. Indien betaling na een betalingstermijn geschiedt, is opdrachtgever telkens een toeslag verschuldigd van € 4,94 ex. btw, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

7. Bedragen op facturen van Webmeneertje.nl zijn altijd duidelijk opgebouwd uit het bedrag exclusief b.t.w., het b.t.w.-bedrag en het bedrag inclusief b.t.w.

8. Voor eenmalige of op zichzelf staande opdrachten ontvangt u een rekening c.q. factuur.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Webmeneertje.nl geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enzovoorts, blijven eigendom van Webmeneertje.nl totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Webmeneertje.nl gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Webmeneertje.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.

5. Door Webmeneertje.nl geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat Webmeneertje.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Webmeneertje.nl of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Webmeneertje.nl zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


Artikel 10 Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien Webmeneertje.nl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 kalenderdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Webmeneertje.nl. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Webmeneertje.nl in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Webmeneertje.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Webmeneertje.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.


Artikel 12 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Webmeneertje.nl recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Webmeneertje.nl zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte aantoonbare werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen niet ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Webmeneertje.nl, zal Webmeneertje.nl in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Webmeneertje.nl extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Webmeneertje.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Webmeneertje.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Webmeneertje.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Webmeneertje.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Webmeneertje.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Webmeneertje.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Webmeneertje.nl aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 kalenderdagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichtingen, heeft Webmeneertje.nl het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.


Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien Webmeneertje.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien Webmeneertje.nl aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de assuradeur van Webmeneertje.nl te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdacht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Deze aansprakelijkheid van Webmeneertje.nl voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal de grootte van het honorariumbedrag.

3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Webmeneertje.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Webmeneertje.nl toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

5. Webmeneertje.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Webmeneertje.nl of zijn ondergeschikten.


Artikel 16 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart Webmeneertje.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan Webmeneertje.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 17 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Webmeneertje.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Webmeneertje.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Webmeneertje.nl worden daaronder begrepen.

3. Webmeneertje.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Webmeneertje.nl zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijden gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel Webmeneertje.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Webmeneertje.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 19 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Webmeneertje.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Webmeneertje.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Webmeneertje.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Webmeneertje.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die Webmeneertje.nl toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Webmeneertje.nl verstrekte bestanden of stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, digitale ontwerpen etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Webmeneertje.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Webmeneertje.nl behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 21 Voorbeelden en modellen

1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld of model, bijvoorbeeld middels een informatiedrager, getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.


Artikel 22 Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindigen daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Webmeneertje.nl, medewerkers van Webmeneertje.nl of van ondernemingen waarop Webmeneertje.nl ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoeringn van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


Artikel 23 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Webmeneertje.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Webmeneertje.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 24 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Webmeneertje.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 25 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


____________________________________________________________________________________
Algemene Voorwaarden voor dienstverlening c.q. Leveringsvoorwaarden Webmeneertje.nl
Versie juni 2009 www.webmeneertje.nl - info@webmeneertje.nl - tel. 0625580475

 

toon printbare versie

 

close window