Webmeneertje brengt u verder op internet. Professionele webmarketing, seo 3.0 optimalisatie, sea, woorank-scan, e-commerce, webdesign, photoshoppen.

Webmeneertje brengt u verder op internet.

Webmarketing, seo 3.0 en https proof optimalisatie, woorank webscan, webdesign, websitepromotie, photoshoppen.
Artikel 4b Voorwaarden en uitvoering van de overeenkomst 'zoekmachinecontract'

 

1. Op de overeenkomst (het 'zoekmachinecontract') staan de mogelijkheden, voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot het zoekmachinecontract dat u door Webmeneertje.nl gaat laten uitvoeren. Met uw ondertekening verklaart u dat u bekend bent en akkoord gaat met de volgende punten:

2. Webmeneertje.nl promoot uw website zonder bemoeienis aan uw site, zodat u zakelijk en/of persoonlijk nooit verantwoordelijk gesteld kunt worden voor enige hieruit voortvloeiende positieve of negatieve gevolgen. Wij maken een url aan ten behoeve van uw promotie. Het doel is niet om uw eigen url in de top10 te krijgen, maar dit kan als prettige bijkomstigheid wel een gevolg zijn van de promotie. Dit is geen 'redirect', maar is gekoppeld aan onze afgeschermde techniek. Uw eigen site staat daarom ook feitelijk los van onze activiteiten. Webmeneertje.nl voert geen door zoekmachines zelf omschreven als 'illegale handelingen' uit (zoals cloaking, trefwoord-clouds) en houdt zich aan de (vrijwillige) richtlijnen en voorwaarden die de zoekmachines en het IAB zelf gedefinieerd hebben. Webmeneertje.nl gebruikt een techniek, die voor de buitenwereld afgeschermd is, maar die voor de zoekmachines doorzichtig en controleerbaar is. Uitvoeringskosten voor een halfjaarcontract: zie de website. Dit bedrag dient u te allen tijde binnen 30 dagen na de start betaald te hebben (tenzij overeen gekomen is dat u in termijnen betaalt), anders pleegt u contractbreuk.

3. Op het zoekmachinecontract (en ook op het zoekmachinecontract voor resellers) dient u minimaal 4 zoekmachines aan te vinken, om een goede werking en kans op goede resultaten te waarborgen. U dient ook minimaal 8 trefwoorden of trefwoordcombinaties op te geven. Voor het aantal opgegeven zoekmachines en trefwoorden/-combinaties geldt een maximum van 9 per contract. Een trefwoordcombinaties telt voor ons als één trefwoord.

4. U ontvangt direct na uw toesturing van het contract, of na de start van de promotie een factuur voor de uitvoeringskosten, welke binnen de gestelde betalingstermijn betaald dienen te worden.

5. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 27 weken / een half jaar (tien driewekelijkse analyseperioden: analyse nul bij aanvang van de promotie, analyse tien als laatste, doorgaans ingaande twee werkdagen nadat Webmeneertje.nl de overeenkomst ondertekend ontvangen heeft. Na afloop ontvangt u per post een document met eindconclusies, toelichtingen en vervolgopties; omdat internetcontracten met vooruitbetaling werken (en wij dus ook urls die wij gebruiken vooruit moeten betalen), wordt uw contract zoals vermeld staat stilzwijgend verlengd, tenzij u binnen de gestelde termijn aangeeft dat u een andere keuze wilt maken.

6. Definitie 'succesvol':
'Een zoekmachine is succesvol, wanneer een merendeel* van de trefwoorden tegelijkertijd gedurende de helft of meer van de contractperiode (dus vijf tot en met tien analyses) in de top10 verschijnt.'** Dit kan zijn doordat bij zoeken op een trefwoord(combinatie) rechtstreeks de promotie-url in de top10 verschijnt, of doordat een linkscore (bijvoorbeeld een vermelding bij een portaalsite) in de top10 verschijnt. Als dit niet wordt gehaald, wordt deze zoekmachine niet 'afgerekend'. Wanneer dit wel wordt gehaald, wordt aan het einde van de contractperiode eenmalig een vaststaand bedrag voor deze zoekmachine 'afgerekend'. Wanneer u op uw analyse dus een zoekmachine heeft staan, die reeds vijf van de tien analyses succesvol is geweest, heeft deze zijn minimumdoel en 'succes' behaald en zal deze in de eindafrekening komen (ook wanneer u -of wij- hierna voortijdig uw contract zou beëindigen).

* = vijf van de negen, of meer (of bij acht: vier of meer).
** = dit komt neer op een succespercentage en streven van 56%, terwijl ons huidige behaalde percentage gemiddeld ruim boven de 60% ligt!
Bedenk dat daarbij ook al de startende contracten zitten, die nog nauwelijks gescoord hebben; dat betekent dat er ook contracten zijn die 90 tot 100% scoren.

Fluctuaties in de scores zijn mogelijk (en daarom niet van invloed op de afrekening), maar in de praktijk zal een top10-score gedurende de contractperiode doorgaans niet of nauwelijks verslechteren, of hooguit naar verwachting voor een zeer korte periode, aangezien daar door ons actief op wordt ingespeeld.

7. Na de contractperiode ontvangt u een factuur/afrekening van € 75 excl btw per succesvolle zoekmachine (dus niet per los trefwoord) op basis van de driewekelijkse analyse, en zoals gedefinieerd bij punt 6.

8. Contractbreuk treedt op wanneer de opdrachtgever aan een van bovenstaande voorwaarden niet voldoet, of een van bovenstaande voorwaarden overtreedt, zoals het te laat betalen van het contract, of zoals het vrijwillig vroegtijdig stopzetten van het contract, om welke reden dan ook. Bij contractbreuk is Webmeneertje.nl gerechtigd het maximaal haalbare bedrag direct in rekening te brengen, te weten de contractprijs c.q. de uitvoeringkosten, het aantal opgegeven zoekmachines maal de eindafrekeningsprijs, eventueel vermeerderd met administratiekosten en eventuele incassokosten.